Menu
Close
NL | FR | EN
Menu
NL | FR | EN

Privacyverklaring

EYEWORKS FILM & TV DRAMA

Privacyverklaring

Bedankt voor uw interesse in de producten en diensten van Warner Bros, waarvan Eyeworks Film & Tv Drama BVBA een dochteronderneming is. Of u nu onze website hebt bezocht of uw contactgegevens elders hebt opgegeven, uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database van contactpersonen die wordt beheerd en bediend door Eyeworks Film & TV Drama BVBA, Fabriekstraat 43, 1930 Zaventem (“we”, “wij”, “ons” en “onze”).

 1. Over deze privacyverklaring
 2. De manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken
  • A. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  • B. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
  • C. Hoe gebruiken wij persoonsgegevens en wat is onze reden om dit te doen?
  • D. Hoe delen wij uw persoonsgegevens?
 3. Beveiliging en bewaring van uw persoonsgegevens
 4. Uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen
 5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

1.Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring omschrijft de gegevens die wij verzamelen van en over u, en de manier waarop wij deze gegevens gebruiken. Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en wat onze redenen zijn om dit te doen.

De “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens (met andere woorden, de organisatie die bepaalt hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt) is Eyeworks Film & TV Drama BVBA (details zoals hierboven uiteengezet).

2. De manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken

A. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Deze privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop wij uw “persoonsgegevens” gebruiken. De term “persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie die kan worden gebruikt om u op een of andere manier te identificeren. De persoonsgegevens die wij van of over u verzamelen, kunnen uw naam, e-mail en telefoonnummer omvatten.

In verband met diensten die wij aan u leveren of die u aan ons levert, zullen wij ook informatie verzamelen met betrekking tot die diensten. Bijvoorbeeld, als u auditie doet om deel van een publiek te zijn, als u een testscreening of één van onze premières en/of één van onze andere evenementen bijwoont, kunnen wij details verzamelen over de evenementen die u bijwoont of waarover u informatie opvraagt, of over de inhoud of het materiaal waartoe u toegang hebt gekregen.

Wij kunnen u af en toe vragen om gevoelige persoonsgegevens bekend te maken, zoals persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, om ons te helpen bij de administratie en de uitvoering van de diensten die wij aan u leveren. Als u ervoor kiest om gevoelige persoonsgegevens bekend te maken, zullen wij ze alleen verwerken wanneer u ons toestemming daartoe hebt gegeven, of waar we een andere rechtsgrondslag hebben om dit te doen. Wij zullen die gevoelige persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

B. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij (en andere organisaties waarmee wij samenwerken, zoals onze leveranciers en dienstverleners) kunnen persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen, waaronder:

 • Rechtstreeks van u:
  • Informatie, zoals de manier waarop u communicatie en informatie wilt ontvangen over diensten die u aanvraagt of aanbiedt, kan worden verzameld, wanneer u deze informatie vrijwillig aan ons verstrekt; en
  • In sommige gevallen zal het voor u verplicht zijn om deze informatie te verstrekken zodat wij op een zinvolle manier kunnen reageren op uw vraag, of zodat wij de informatie of diensten die u hebt aangevraagd, kunnen leveren.
 • Van andere bronnen:
  • Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u verzamelen van andere bronnen, combineren met de persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt. Wij kunnen deze gecombineerde persoonsgegevens gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

 

C. Hoe gebruiken wij persoonsgegevens en wat is onze reden om dit te doen?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden in verband met de producten en diensten die wij aan u aanbieden of die u aan ons levert. Juridisch gezien zijn er verschillende redenen om dit te doen. Hieronder vindt u de uitleg hierover.

Voor doeleinden die verband houden met onze zakelijke relatie:

 • om de informatie en diensten die u aanvraagt, te kunnen leveren, om met u te communiceren over dergelijke diensten en om te reageren op uw vragen en opmerkingen;
 • om u via e-mail of andere elektronische middelen informatie te sturen over films, televisieshows, productiefaciliteiten, spelletjes of andere producten of diensten waarin u interesse hebt getoond; en
 • om informatie in verband met de dienst naar u te sturen, en om u administratieve informatie te sturen, zoals wijzigingen in onze bepalingen, voorwaarden en beleidsmaatregelen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op deze wijze omdat wij een overeenkomst met u hebben (bijvoorbeeld, een overeenkomst om u diensten te verlenen), of omdat het binnen onze legitieme belangen valt om dit te doen, maar we zullen er altijd voor zorgen dat uw rechten worden beschermd.

Voor reclame- en marketingdoeleinden, inclusief om te meten hoe doeltreffend onze marketing is:

 • om contact met u op te nemen en u te informeren over andere producten en diensten die wij aanbieden en waarvan wij van mening zijn dat u erover wilt horen (d.w.z. om u marketingmateriaal te sturen waarvan wij denken dat het van belang is voor u). Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens op deze wijze gebruiken, neem dan contact met ons op via WBPrivacyOffice@warnerbros.com;
 • om de effectiviteit van onze marketingcampagnes en reclame te meten (d.w.z. zodat wij kunnen zien waarin mensen interesse hebben en waarin niet);
 • om enquêtes uit te voeren of uw feedback te krijgen;
 • om u suggesties en aanbevelingen te doen over producten, diensten, promoties en aanbiedingen die interessant kunnen zijn voor u; en
 • om een meer directe relatie met u op te bouwen voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Om rechtstreeks (met name elektronisch) contact met u op te nemen, hebben we in sommige gevallen uw toestemming nodig. In andere scenario’s (bijvoorbeeld, als wij een profiel van u aanmaken om een beter inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren, of om de effectiviteit van onze marketing te meten) doen wij beroep op onze legitieme belangen als een bedrijf, maar we zorgen er altijd voor dat uw rechten worden beschermd.

Voor juridische, beveiligings- en nalevingsdoeleinden:

 • om fraude of andere illegale activiteiten op te sporen of te voorkomen;
 • als wij in elk geval van mening zijn dat het noodzakelijk of passend is om te kunnen voldoen aan de wetten of juridische procedures (inclusief wetten of juridische procedures in andere landen);
 • om onze eigendomsrechten (of de eigendomsrechten van anderen) te beschermen, en om onze rechten te handhaven en beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens gebruiken om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld, als we een legitiem verzoek krijgen van een wethandhavingsinstantie), en in andere gevallen (zoals het opsporen van fraude) doen wij beroep op onze legitieme belangen als een bedrijf om uw persoonsgegevens op deze wijze te gebruiken.

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens:

 • sommige processen die betrekking hebben op ons gebruik van uw persoonsgegevens, vereisen dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen of verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In het bijzonder zullen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten, waar onze centrale database wordt beheerd.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzenden (of toestemming geven aan een derde om ze te verzenden) buiten de Europese Economische Ruimte, zullen we ervoor zorgen dat wij de nodige stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen zoals vereist door de toepasselijke wetgevingen. Wij zullen ervoor zorgen dat er passende voorzorgsmaatregelen worden genomen door gebruik te maken van door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen of door erop te vertrouwen dat de dienstverleners deelnemen aan een door de EU goedgekeurd mechanisme voor gegevensoverdracht, waaronder het EU-VS-privacyschildkader, het opstellen van Bindende Bedrijfsregels of een ander door de EU goedgekeurd mechanisme voor gegevensoverdracht.

Links van derden, sponsors en adverteerders:

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij bezitten of beheren deze sites niet. Als u klikt op een van de links op de website, dient u de privacyverklaringen op dergelijke website van derden te lezen, alvorens persoonsgegevens in te voeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de manier waarop dergelijke websites uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken of anderszins verwerken.

We kunnen inhoud of programma’s op de website aanbieden die worden gesponsord door derden of co-branded zijn (bijv. wedstrijden, sweepstakes of promoties). Deze derden kunnen persoonsgegevens verkrijgen die u hen vrijwillig ter beschikking stelt om gebruik te maken van het aanbod. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. U wordt bij het verzamelen van dergelijke persoonsgegevens echter wel op de hoogte gebracht wanneer derden dergelijke informatie ontvangen, hoe ze zal worden verwerkt en aan wie ze zal worden overgedragen.

D. Hoe delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of aan iemand anders geven, zodat hij of zij ze kan gebruiken voor zijn of haar eigen doeleinden zonder dit aan u duidelijk te maken en uw toestemming hiervoor te krijgen, indien nodig. Er zijn echter verschillende manieren waarop wij uw gegevens kunnen delen, zoals hieronder uiteengezet:

(i) Persoonsgegevens delen binnen onze groep:

Wij maken deel uit van een grote wereldwijde groep van bedrijven die verschillende activiteiten en bedrijfsprocessen delen. We kunnen uw persoonsgegevens delen met elk lid van onze groep als onderdeel van onze zakelijke relatie met u, of omdat het binnen onze legitieme belangen valt om dit te doen (bijvoorbeeld, hoewel u diensten of informatie aanvraagt van ons, kan de levering van die dienst of informatie worden uitgevoerd door een ander lid van onze groep).

(ii) Delen met organisaties die diensten aan ons leveren:

We huren verschillende derden in om diensten te verlenen aan ons, en dit betekent vaak dat wij uw persoonsgegevens met hen moeten delen (het valt binnen ons legitieme belang om dit te doen, omdat wij mogelijk niet zelf de capaciteiten of commerciële redenen hebben om deze diensten zelf uit te voeren). We zullen in elk geval ervoor zorgen dat deze derden uw persoonsgegevens uitsluitend mogen gebruiken om de relevante dienst aan ons te verlenen. We zullen altijd ervoor zorgen dat wij organisaties gebruiken die we vertrouwen om uw persoonsgegevens op een passende wijze en zoals vereist door de toepasselijke wetgevingen te behandelen.

Bij wijze van voorbeeld kunnen wij dienstverleners inhuren om: persevenementen te organiseren, onze websites of andere inhoud of diensten te hosten, e-mails namens ons te sturen, onze promoties te beheren, klantenonderzoek uit te voeren, audits te voltooien en andere soortgelijke diensten.

(iii) Gegevens delen om te voldoen aan wetten:

Er kunnen scenario’s zijn waarbij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen met bijvoorbeeld wethandhavingsinstanties of openbare autoriteiten om misdaden te voorkomen of op te sporen.

 

3. Beveiliging en bewaring van uw persoonsgegevens

(i) Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij hebben verschillende strategieën, controles en maatregelen ondernomen om uw gegevens veilig te houden, en wij houden deze maatregelen nauwlettend in de gaten in overeenstemming met de juridische ene technologische ontwikkelingen.

(ii) Bewaring van uw persoonsgegevens:

In algemene bewoordingen zullen wij uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang dit nodig is voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring. Dit betekent dat de bewaartermijnen variëren afhankelijk van het type persoonsgegevens en de reden waarom wij die persoonsgegevens in de eerste plaats hebben. Andere servicegerelateerde persoonsgegevens kunnen voor een andere periode worden bewaard omdat het binnen onze legitieme belangen valt om dit te doen, zodat wij een passende follow-upservice kunnen bieden of ontvangen.

Wij hebben een gedetailleerd intern bewaringsbeleid waarin de verschillende bewaartermijnen voor verschillende categorieën persoonsgegevens worden beschreven, afhankelijk van onze wettelijke verplichtingen en of er een commerciële behoefte hiertoe is. Na het verstrijken van een bewaartermijn worden de persoonsgegevens veilig verwijderd.

 

4. Uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of als u uw recht op toegang tot informatie over uzelf wilt uitoefenen en/of uw recht om verzoeken dat deze informatie wordt bijgewerkt, verwijderd en/of beperkt, neem dan contact op met WBPrivacyOffice@warnerbros.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Alle toekomstige wijzigingen die wij kunnen aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen worden gepubliceerd op onze website (indien van toepassing). Als wij uw e-mailadres hebben, kunnen wij u ook e-mailen over wijzigingen. Kom regelmatig kijken of er updates of wijzigingen zijn aangebracht in onze privacyverklaring.