Menu
Close
NL | FR | EN
Menu
NL | FR | EN

Algemene voorwaarden

EYEWORKS FILM & TV DRAMA

Deze website is eigendom van EYEWORKS Film & TV Drama BVBA

Contactgegevens:
Eyeworks Film & TV Drama BVBA
Fabriekstraat 43
1930 Zaventem
Telefoon: +32 (0)2 711 42 50
Email: info@eyeworks.be

Adres Maatschappelijke zetel:
Eyeworks Film & TV Drama BVBA
Fabriekstraat 43
1930 Zaventem
Ondernemingsnummer: BTW BE 0863 293 961

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

DISCLAIMER E-MAIL

De inhoud van Eyeworks e-mails, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van Eyeworks stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van Eyeworks ontvangt, vragen wij dat te melden aan Eyeworks en de e-mail te wissen.

DISCLAIMER WEBSITE

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Eyeworks kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Eyeworks. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eyeworks verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Als Eyeworks u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Eyeworks tegen aanspraken van derden.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Eyeworks.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Eyeworks website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Eyeworks website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Eyeworks.

4. Links naar andere websites beheerd door Eyeworks.

Deze website bevat links naar andere Eyeworks-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

5. Links naar websites beheerd door derden

De Eyeworks-websites bevat links naar derden websites (websites beheerd door derden). Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Eyeworks controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Eyeworks en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Eyeworks de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

6. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Eyeworks streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Eyeworks hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Eyeworks contacteren.

Eyeworks is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. Eyeworks is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Eyeworks gewaarschuwd werd voor zulke schade.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Eyeworks geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

8. Prospectus